Vitézi Rend Egyesületnek ügyvédi levél

KUSTOS ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Kustos István ügyvéd

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vitézi Rend Elnökének

Gazsó János Úrnak

 

B u d a p e s t

Gidófalvy u. 1/B

1134

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

A Vitézi Rend Egyesület és a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága között Budapesten, 2011. július 29. napján létrejött „Megállapodás Egyesülésről” című és tartalmú irattal kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

A Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága a fent hivatkozott megállapodást semmisnek tekinti.

A fent hivatkozott, a szervezeteik „beolvadással” történő egyesülésével kapcsolatosan kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Vitézi Rend Egyesület a Fővárosi Bíróság által nyilvántartásba vett társadalmi szervezet.

Az is kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága nem társadalmi szervezet, egyetlen magyarországi, vagy külföldi bíróság nyilvántartásában nem szerepel – bár valóban létezik együttműködési megállapodása egy külföldön nyilvántartásba vett Vitezi Rend nevű szervezettel, mely megállapodás tartalmáról, hatályosságáról és érvényességéről jelen iratomban nem kívánok foglalkozni, ugyan is e körben ez nem tekinthető releváns tényezőnek.

Az egyesülési jogró1 szóló 1989. évi II. törvény I. fejezet 5. § értelében nem minősül társadalmi szervezetnek a magánszemélyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége, amelynek működése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott tagsága vagy e törvényben meghatározott szervezete.

Az egyesülési jogró1 szóló 1989. évi II. törvény VIII. fejezet 20. § értelmében a társadalmi szervezet megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

21. § /1/. bekezdése szerint a társadalmi szervezet megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.

Az Önök által megkötött egyesüléssel kapcsolatos jogi aggályaim a fentieken kívül tételesen a következők.

Amint azt már fentebb megállapítottam, a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzóságának nincs és nem is volt a hivatkozott jogszabályban meghatározottak szerinti szervezete, ennek okán törvényesen nem is egyesülhetett a Vitézi Rend Egyesülettel.

Megjegyzem, hogy kizárólag arra lett volna törvényes lehetőség, hogy a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága nevű, egyébként nem legitim szerveződés „tagjai” természetes személyenként és egyénileg kérik a felvételüket a Vitézi Rend Egyesületbe.

Az is tényszerűen megállapítható, hogy a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzóságának de iure nincs vagyona, a kezelésében lévő vagyon de facto a szerveződés „tagságát” illeti, arról senki semmilyen jogcímen nem rendelkezhet – kivéve azon személyeket, akiket e- vagyon őrzésével legalább ráutaló magatartással megbíztak a magukat e szerveződéshez tartozónak valló természetes személyek.

Kétségtelenül megállapítható az is, hogy magukat a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzóságához tartozónak valló természetes személyek személyi dossziéja, adatainak nyilvántartása és az ezzel összefüggésben lévő, e körbe tartozó összes dokumentáció osztja a vagyon fentiekben részletezett sorsát.

A rendelkezésemre álló adatok alapján az is megállapítható, hogy a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzóságához az Önök között megkötött megállapodást megelőzően tartozó természetes személyek nem kívánták az egyesülést, azt a „beolvadó” részéről semmilyen tagság, különösen taggyűlés nem határozta el – tekintettel arra, hogy nem létezett (nem létezik) társadalmi szervezet, így annak jogi értelemben vett tagsága sem. Legjobb tudomásom szerint a Vitézi Rend Egyesület legfelsőbb szerve sem hozott ilyen tartalmú határozatot.

Megjegyzendő, hogy a nem jogi értelemben vett „tagságtól” egyénenként sem igazolható semmilyen hozzájáruló nyilatkozat, vagy tartalmát tekintve ilyen irat. Az is megjegyzendő, hogy ha keletkezett volna ezektől a természetes személyektől ilyen irat, akkor sem lehetett volna törvényszerűen ilyen formában egyesülést pusztán ezen iratok birtokában létrehozni.

Végső következtetésként iratom második bekezdésében megfogalmazottak vonhatók le, miszerint az Önök által megkötött megállapodás semmis. A semmis szerződések ex tunc hatályú érvénytelensége a törvény erejénél fogva következik be: a semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség. A bírói gyakorlat ezt mindig is akként értelmezte, hogy a semmisséget a bíróságnak hivatalból észlelnie kell.

A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának ide vonatkozó állásfoglalása szerint a szerződés érvénytelensége azt jelenti, hogy az ilyen ügyletnek nincs kötelem keletkeztető hatálya, az ilyen szerződés joghatás kiváltására alkalmatlan. A Ptk. 198. § (1) bekezdés terminológiáját használva: az érvénytelen szerződés nem hoz létre kötelezettséget a szolgáltatás teljesítésére, illetve jogosultságot a szolgáltatás követelésére. Az érvénytelenség általános jogkövetkezménye tehát az, hogy az ilyen szerződéshez nem fűződhetnek a felek által célzott joghatások.

Legjobb tudomásom szerint a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzóságához tartozó képviselők, köztük azon személy is, aki a hivatkozott megállapodásukat ellenjegyezte – Illyés Zsolt Úr – 2012. június 21. napján vissza kívánták venni az Önök részére korábban átadott, fentebb hivatkozott vagyontárgyakat, készpénzt, illetve személyi anyagokat, nyilvántartásokat. Mivel Önök a 2012, május 20. napján kelt irattal tájékoztatást kaptak arról, hogy a megállapodást a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzóságához tartozó képviselők és a „tagság” a továbbiakban nem tartja magára nézve érvényesnek, így irataikat és javaikat visszakövetelik.

Nyilvánvaló, hogy a kellően megalapozott jogi értelmezés hiánya a megállapodás megkötésével, minősítésével, a javak és iratok visszakövetelésének jogcímével kapcsolatosan kívánni valót hagyott maga után, azonban kétségtelen, hogy a Vitézi Rend Egyesület az átadott javakat és iratokat köteles hiánytalanul visszaszolgáltatni a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága képviselőjének, Illyés Zsolt Úrnak.

Az Önök képviselője, Dr. Erdős Tamás Úr a sikertelen visszaszolgáltatásról készült „Feljegyzés” című iratban az átadást függővé tette a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzóságának bírósági nyilvántartásával, a vezetőik aláírási címpéldányával, felhatalmazásával, stb. kapcsolatos iratok bemutatásától, illetve átadásától.

Ezen iratok az egyesülési okmány aláírását megelőzően nyilvánvalóan rendelkezésre kellett, hogy álljanak, hiszen Önöknek – mindkét részről – erre kellet alapítaniuk az egyesülést és a „beolvadó szervezet” javainak, iratainak átadás-átvételét.

Amennyiben akkor nem álltak rendelkezésre és ma sem igazolhatóak Dr. Erdős Tamás Úr által kifogásolt tények és körülmények, úgy kérdésként merül fel, hogy Önök milyen okirat alapján, milyen szervezettel kötöttek megállapodást, kinek, vagy kiknek a javait vették birtokba és milyen felhatalmazás alapján, illetve a megállapodást ellenjegyző Illyés Zsolt Urat és az ő aláírását akkor miért tekintették legitimnek és azt követően, például a visszaszolgáltatás alkalmával miért nem.

Nyilvánvalóan az ügylet kapcsán, további vizsgálat során merülhetnének fel további jogsértések, azonban ezek fejtegetésével most nem kívánok foglalkozni, ugyan is az mindenképpen egyértelmű és törvényesen igazolható, hogy az egyesülés nem jött és nem is jöhetett létre, éppen emiatt az a bíróság nyilvántartásában sem legalizálható – annak ellenére, hogy azt a megállapodásuk 4.6 pontjában a felek deklarálták..

A fentiek miatt felszólítom a Vitézi Rend erre felhatalmazott képviselőjét, hogy szíveskedjen haladéktalanul intézkedni az alábbi, huszonkilenc tételt tartalmazó ingóságnak a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága képviselőjének, Illyés Zsolt Úrnak a részére történő kiadásáról.

 

sor- szám

Megnevezés

1

Vitézi zászló

2

Árpádsávos zászló

3

Angyalkás zászló

4

Zászlórúd - sárgaréz csatlakozóval - 1 db.

5

Zászlórúd - vörösréz csatlakozóval - 4 db.

6

Csúcsdísz - 4 db.

7

Pajzs

8

Pajzstartó

9

Halotti pajzs

10

Nagy vitézi abrosz, bojtokkal

11

Kis vitézi abrosz térdeplőre, bojtokkal

12

Vitézi nagy címer díszítéshez, nagy méret

13

Vitézi címer - díszítéshez - 4 db, ragasztva ovális fára.

14

Vitézi címer - díszítéshez - 2 db, nincs felragasztva

15

Vitézi Rend felírat - díszítéshez

16

Horthy kép – asztalra

17

Horthy kép - díszítéshez - ablakba

18

Hiszekegy - díszítéshez - ablakba

19

Gyertya tartó - 2 db.

20

Gyertya - 2 db - vitézi címerrel

21

Öntött vas négyágú zászlótartó (v. Vad László tulajdona). Ezt nem kérjük vissza.

22

korláthoz rögzíthető 4 db műanyag cső, zászlókhoz

23

öntapadós kis vitézi címer pl. dossziéra - 10 db.

24

borosüvegre címke, "Vitézek bora" törzskapitányok kedvence, szürkebarát - 4 db.

25

Országos törzskapitány - nagy pecsét

26

Országos törzskapitány - kis pecsét

27

Törzskapitány - pecsét

28

Székkapitány - pecsét

29

Főszéktartó - pecsét

30

Dátum bélyegző - pecsét

Felszólítom továbbá, hogy szíveskedjen haladéktalanul intézkedni az összes átadott dokumentációnak, köztük az összes átadott és ma is az Önök birtokában tartott személyi iratnak, nyilvántartásnak a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága képviselőjének, Illyés Zsolt Úrnak a részére történő kiadásáról.

Végül felszólítom, hogy szíveskedjen haladéktalanul intézkedni a Vitézi Rend Egyesület részére átadott készpénznek a jelen iratomon feltüntetett letéti számlaszámra történő hiánytalan átutalásáról.

Tájékoztatom a T. Elnök Urat, hogy a sajnálatos módon több oknál fogva is törvénytelen, ezért ex tunc semmis jogügylet és az abból adódó elszámolás akadályainak felszámolását illetően a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága képviselői és ”tagsága” elsődlegesen az ügy békés megoldására törekszenek.

Ugyan akkor a korrekt eljárás keretében kénytelen vagyok arról is tájékoztatni a T. Elnök Urat, hogy amennyiben a jelen iratomban foglaltakat a Vitézi Rend Egyesület figyelmen kívül hagyná, vagy a felek álláspontjai feloldhatatlanul eltérnének egymástól, úgy kénytelen leszek a Vitézi Rend Egyesület törvénytelennek minősíthető működését, mint a jogszerűtlen egyesülési kísérletet és az ezzel összefüggésbe hozható egyéb tényeket és körülményeket, iratokat a Fővárosi Főügyészség, mint az egyesületük felett törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség tudomására hozni és egyidejűleg az egyesületük ellen törvényességi vizsgálat lefolytatását indítványozni.

Egyidejűleg és haladéktalanul kénytelen leszek továbbá a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál polgári jogi igényt előterjeszteni az ingóságok, iratok és a készpénz kiadására.

Az eljárásokkal szükségképpen együtt járó kellemetlenségek és esetleges szankciók, felesleges anyagi kiadások elkerülése érdekében is kérem a T. Elnök Urat, hogy szíveskedjen az iratomban foglaltakat megfontolni és az egyesület döntéséről a jelen iratomon feltüntetett e-mail, vagy postacímemre, illetve telefax-számomra a kézhezvételtől számított nyolc napon belül tájékoztatni.

 

Amennyiben az egyesületük a kiadás mellett dönt, úgy kérem annak időpontját és körülményeit is szíveskedjen velem egyeztetni.

 

Kecskemét, 2012. június 30.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kustos István

ügyvéd

 


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Avatás 2015 Tardos

&

Flag Counter
 vissza | oldal tetejére | főoldal | impresszum | kapcsolat