VITÉZI REND - KÁRPÁT-MEDENCEI VITÉZI REND

Vitézi Rend Egyesület - Nyilt levele

 

 


VITÉZI REND EGYESÜLET

ELNÖK -F Ő K A P I T Á N Y A

 

 

 

NYÍLT LEVÉL

 

 

A Vitézi Rend alapítójának, vitéz nagybányai Horthy Miklósnak, Magyarország - egykori - Kormányzójának unokája, illetve a Kormányzó-helyettes, vitéz Horthy István özvegye 2012. április 20-án egy nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) tett közzé, amely - többek között - rögzíti, miszerint „…erkölcsi támogatásban, elismerésben kizárólag a Kormányzó által alapított, Magyarországon bejegyzett egységes Vitézi Rend részesülhet”.

 

A Nyilatkozat egyúttal rögzíti azt is, hogy a [helyzet] „… megoldását, az egység létrehozását abban látnánk, hogy a jelenlegi főkapitányok tisztségükről a Kormányzó akaratát tiszteletben, és a közös érdekeket szem előtt tartva lemondanak, és egy demokratikus, korrekt módon ellenőrzött választáson a tagság új főkapitányt választ.”.

 

Nagy öröm számomra - és minden igaz magyar ember, illetve vitéz számára -, hogy a Kormányzó-helyettes fia és özvegye oly sok év hallgatás után megtörte a csendet, azonban mégsem áll módomban a Nyilatkozatban megfogalmazott gondolat szerint cselekedni.

 

A Vitézi Rend ma is törvényi keretek között működik, ugyanúgy, ahogy az alapításakor, nem kritizálva, hanem elfogadva, hogy a Vitézi Rendnek más a mai magyar jogrend által kijelölt helye, mint egykoron volt.

E gondolatot érintően az is kiemelendő, miszerint a ’más’ kifejezés szintén hangsúlyos, hiszen az egyúttal azt is jelenti, hogy a Vitézi Rend törvényesen működhet Magyarországon.

 

A Vitézi Rend magyarországi jogfolytonos újjáalapítására a rendszerváltást követően, az új, demokratikus jogrendben - az 1989. évi II. törvény keretei között - nyílt meg a lehetőség, amely egyúttal megfelelt az alapító akaratának is, hiszen Magyarország ismét szabaddá vált.

 

A szabadság és a törvényesség mellett pedig érvényre jutott az az alapítói akarat is, miszerint a Vitézi Rend Magyarországon szervezendő és szervezhető újjá, amelyet ki ismerne jobban, mint fiának özvegye, aki a megpróbáltatás éveiben is kitartott mellette, egyben pedig politikai bizalmasa is volt.

 

A Fővárosi Bíróságon 1992. február 03-án Pk. 68060/1992/1. szám alatt bejegyzett Vitézi Rend tehát megfelel a Nyilatkozat elsőként idézett részében foglalt kritériumoknak, hiszen Magyarországon bejegyzett szervezet, és egységes is.

Egységes, hiszen nemcsak a vezetése, de a tagság maga is határozott céljának vallja az alapítói akarat továbbvitelét a XXI. századi Magyarországon.

Egységes, hiszen a rendtagok döntő többsége azon kritériumok alapján került avatásra, amelyet még az alapító fogalmazott meg.

Egységes, hiszen rajta kívül nincs ezen alapítói akaratnak, illetve az irányadó jogi kritériumoknak maradéktalanul megfelelő más szervezet.

 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az ICOC - rendi minőségében - nem rendelkezik a működés jelenlegi kizárólagos törvényes formáját jelentő - 1989. és II. törvény szerinti - magyarországi bejegyzéssel, tehát nem felel meg az alaptó akaratának.

Nem lehet és nem is kívánom vitatni az emigráció évei alatt kifejtett szerepének és tetteinek jelentőségét, de az alapítói akarat szemszögéből azzal, hogy Magyarország szabaddá válását követően nem tért haza az anyaföldre, elvesztette a legitimitását.

A Honvédelmi Minisztérium által kezdeményezett 2011. április 19-ei egyeztető megbeszélés után találkoztam a rendi ágazat örökös főkapitányával és egyes vezetőkkel, azonban a megbeszélés a legnagyobb sajnálatomra teljes kudarccal zárult, a vezetés ugyanis még csak partnernek sem tekintette a Magyarországon törvényesen működő Vitézi Rendet - és tagságát -, illetve az egyesülés kérdését tekintve - ami a jellegéből fakadóan egyenrangú feleket feltételez - a részükről a kompromisszumkészségnek még a legapróbb jele sem mutatkozott.

Álláspontom szerint ebben a helyzetben - egyben akkor, amikor a Nyilatkozat ugyan említést tesz róluk, azonban annak egy hiteles példánya a záradék szerint már nem került megküldésre a részükre -, nincs és nem is lehet olyan akarat, amely - a főkapitányi lemondás kérdésének felvetésével - a Fővárosi Bíróságon 1992. február 03-án Pk. 68060/1992/1. szám alatt bejegyzett Vitézi Rend egységének a megbontására irányul.

Azt a tényt, hogy az évekkel ezelőtti egyesülési megállapodást a rendi ágazat vezetése az aláírása után pár órával később felrúgta, most külön nem kívánom értékelni - se pro, se kontra -, azzal, hogy ennek tényszerű rögzítését azonban nem lehet mellőzni.

 

Hangsúlyozni kívánom azt is, hogy a magyarországi társadalmi szervezeti bejegyzéssel ugyan rendelkező másik rendi ágazat néhány hete polgári pert veszített másodfokon is az őt perlő Fővárosi Főügyészséggel szemben, mely ügyben a jogerős bírósági ítélet szerint a társadalmi szervezetnek módosítania kell a nevét, ami azt jelenti, hogy a társadalmi szervezet a továbbiakban jogszerűen nem használhatja a ’Vitézi Rend’ kifejezést, illetve szóösszetételt.

A Nyilatkozatban foglaltakra tekintettel kell kiemelni, hogy ez a rendi ágazat a bíróság jogerős ítélete révén tehát elvesztette a nevét, azt a nevet, amellyel ezidáig egyúttal egyfajta jogfolytonosságot, illetve jogszerűséget is legitimálni szándékozott önmagának.

E tény mellett eltörpül az a körülmény, miszerint a 2011. április 19-ei HM HIM-beli egyeztető megbeszélést követően ugyan két alkalommal is találkoztam a vezetőjével - szintén örökös főkapitány -, aki részéről az egyesülés helyett csak egyfajta laza szövetség volt elképzelhető.

A Nyilatkozatban megjelenő megoldási mód két, egyenrangú, törvényesen működő szervezetet, mint kiindulási alaphelyzetet feltételez, amiről azonban az előzőek alapján nincs szó.

Amennyiben ezen tényeket figyelmen kívül hagyva cselekedne a Fővárosi Bíróságon 1992. február 03-án Pk. 68060/1992/1. szám alatt bejegyzett Vitézi Rend vezetése és jómagam, úgy az az alapító szándéka és akarata elleni cselekedetnek minősülne.

 

Az előzőekben hivatkozottakon túl ugyanakkor azt is ki kell emelnem, hogy a Nyilatkozat keletkezését szinte napra pontosan egy évvel megelőző HM HIM-beli egyeztető megbeszélés során - egyedül - én voltam az, aki felvetette a vezetők lemondásának lehetőségét, amivel kapcsolatban a saját hajlandóságomat a magam részéről ott, akkor be is jelentettem. Tettem ezt azért, mert, mint akkor újonnan megválasztott főkapitány megértettem, hogy - az aktuális politikai környezetben - akár személyes áldozatok is szükségesek ahhoz, hogy újat lehessen alkotni.

 

 

 

Az elmúlt egy esztendő azonban olyan változásokat hozott - az előzőeken túl utalva többek között arra is, hogy megtörtént a Vitézi Rend, illetve két másik rendi ágazat, a Horthy Miklós Vitézi Rend Alapítvány és a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága egyesülése -, amelyek folytán már a Vitézi Rend érdeke ellen való lenne az akkori felvetés aktualizálása.

 

Az elmúlt egy esztendőben a Vitézi Rend társadalmi elfogadottsága, népszerűsége érezhetően megnőtt, az írott és elektronikus média egyes képviselői mára már szinte személyes ismerősökké váltak, a meghirdetett célok és új programok (pl. szoborállítás az alapítónknak, vitéz nagybányai Horthy Miklósnak, katasztrófavédelmi század létrehozása a civil lakosság és értékeinek védelméért, a hadköteles korú vitézek csatlakozása a Magyar Honvédség tartalékosi rendszeréhez), illetőleg a vitézek hite és akarata mind - a Fővárosi Bíróságon 1992. február 03-án Pk. 68060/1992/1. szám alatt bejegyzett - Vitézi Rend egységét kívánják meg.

 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós az 1956-os forradalom- és szabadságharc idején írt levelében ekképpen fogalmazott: „A Vitézi Rendre hivatás vár az új magyar jövő felépítésében. […] A Vitézi Rend […] nem csupán történelmi szép emlék, hanem - a hazafiúi erények egységbe foglalt erejével - irányt mutatni hivatott, élő valóság.”.

 

A Vitézi Rend vitéz nagybányai Horthy Miklós szavait valósággá tévő vezetése kötelesség és felelősség számomra, az alapító akaratával és az engem vezetőjükké megválasztó és a rendi ágazatok csatlakozásakor a személyemet megerősítő vitézek bizalmával pedig csak akkor nem élek vissza, ha a megkezdett közös munkát közösen is fejezzük be.

 

Mindezekre tekintettel tehát nem áll módomban a Nyilatkozatban megfogalmazott gondolat szerint cselekedni, ugyanakkor a fenti vállaláshoz, illetve annak mások - így a jelenleg még külön álló rendi ágazatok tagsága - általi felismeréséhez és az érintettek részéről az ennek a felismerésnek megfelelő magatartás tanúsításához kérem a Kormányzó-helyettes fia és özvegye támogatását és munkálkodását, akiket egyúttal arra is kérek, hogy indokaimat elfogadni méltóztassanak.

 

Budapest, 2012. május 17.

 

 

 

      vitéz Molnár-Gazsó János

                                                                                                elnök - főkapitány

 

 

Egyetértek:                                                                             Ellenjegyzem:

 

  v. dr. Erdős Tamás                                              v. dr. Tóth Csaba

  központi törzskapitány                                      központi törzskapitány

         jogi ügyvivő                                                      rendi ügyész

 

 

A főkapitány úr a Vitézi Székkel megtárgyalta, közösösen alakította ki álláspontját. A Vitézi Rend régi és új vezetői egy emberként támogatják:

vitéz Bercsényi Miklós nyá. főkapitány

vitéz Váry József nyá. törzskapitány

vitéz Koós Ottó nyá. főszéktartó

vitéz Ajtós József László főkapitány- helyettes

vitéz Vad László főkapitány- helyettes

vitéz Varga László főszéktartó

vitéz Zsigmond András határon túli területek helyettes főkapitánya

vitéz Waldner Tibor USA törzskapitány

dr. vitéz Székely Zsolt háromszéki törzskapitány

vitéz Kövér György Kárpátalja törzskapitány

vitéz Tengerdi -Magyar Ferenc németországi székkapitány

vitéz Mikecz András irodavezető törzskapitány

dr. vitéz Tóth Csaba rendi ügyész

dr. vitéz Erdős Tamás jogtanácsos

vitéz Kolcsár Géza testőr parancsnok

vitéz Pintér Árpád Zoltán törzskapitány – Budapest

vitéz Kiss László törzskapitány- Pest- megye

vitéz Honti Péter törzskapitány - Nógrád- megye

vitéz Bornemissza György törzskapitány - Baranya- Somogy- Tolna megye

vitéz Dezső Mihály törzskapitány - Délvidék

vitéz Varga László törzskapitány Fejér- Veszprém megye

vitéz Kovács Jenő törzskapitány - Vas- Zala megye

vitéz Bányay István törzskapitány - Komárom- Esztergom megye

vitéz Lovász László törzskapitány- Békés -megye

vitéz Molnár János törzskapitány - Jász- Nagykun- Szolnok megye

vitét Tajthy Árpád törzskapitány - Borsod- Abaúj- Zemplém megye

vitéz Rády András törzskapitány - Szabolcs- Szatmár- Bereg megye

vitéz Sepestyén Pál törzskapitány - Győr- Moson Sopron megye

vitéz Pintér István székkapitány - Csongrád-megye

vitéz Aba Endre törzskapitány - Bács- Kiskun megye

vitéz Antal Csaba törzskapitány - Hajdú- Bihar megye

 

 

hozzászólások a levélhez:

 

özv.Horthy Istvánné

gróf Edelsheim Ilona úrasszonynak

Budapest      

                                                     

Igentisztelt Asszonyom !

Köszönettel vettem megtisztelő sorait. Örömömre szolgál, hogy kormányunk egy minisztere támogatásáról biztosította azon szándékát, miszerint a jövőben segíteni és támogatni fogja volt férje a néhai Kormányzó-helyettes, a  hősi  halált halt repülőfőhadnagy emlékének nyilvános megőrzését.

Nagyra  értékeljük ígért támogatási szándékát.

A Vitézi Rend és annak mindenkori vezetői, a Rend újjáalakulását követően minden  módon és minden eszközt igénybe véve azon munkálkodtak, hogy fenntartsuk Horthy Miklós volt kormányzó emlékét, népszerűsítsük érdemeit, a társadalommal megőriztessük előremutató gondolatait. Ugyan akkor mi, vagyis a Magyarországon bejegyzett Vitézi Rend  volt az egyetlen olyan társadalmi szervezet, mely nyilvánosan elhatárolódott azoktól a személyektől, akik közrejátszottak, előidézték és megvalósították a Kormányzó Úr letartóztatását, elmozdítását.

Ismeretes, hogy az egyetlen Horthy szobor a rendi tagság pénzadományaiból valósult meg, ahhoz sem szervezetek, sem külföldi személyek nem nyújtottak segítséget. A szobor restaurálási és fenntartási költségeit is a Rend  ill. egyes tagjai biztosították. Volt első férjének  gödöllői emlékfájának létrehozásában is tevékenyen részt vettünk.

Ez évben egy Horthy Lovasszobor felállítását kezdeményeztük  közadakozásból, és szándékaink szerint  azt a fővárosban fogjuk felállítatni.

Tudjuk, hogy a társadalom egy része nehezményezi a Horthy  kultusz újraélesztését, ennek dacára mi ezt kötelességünknek érezzük.

Ami a Vitézi Rendek egyesítését érinti, szeretnénk leszögezni, hogy levelükben foglaltakkal teljes mértékben egyetértünk, miszerint csak egy Vitézi Rend működhet, nevezetesen az, melyet Magyarországon bejegyeztek. Tekintettel arra, hogy Rendünk az egyedüli, mely ilyen néven van bejegyezve, ezért mi nem kívánunk csatlakozni senkihez, de ugyanakkor nagy örömmel és testvéri szeretettel befogadunk mindenkit, aki a vitézi kritériumoknak megfelel, függetlenül attól, hogy eddig milyen szervezetben tevékenykedett. Azon gondolatát,hogy minden  oldal főkapitánya  mondjon le, mi már kétszer eljátszottuk, nevezetesen 2000-ben és 2003-ban. Az akkori főkapitányaink le is mondtak, az egyesülés még sem jött létre pitiáner személyi érdekek miatt.

Egyébként megtisztelésnek vennénk, ha első férje jogán Önt megillető vitézi címet a jövőben a nagy nyilvánosság előtt is használná, ezzel is elősegítve közös céljaink, nevezetesen Horthy Miklós, a Rend első Főkapitányának emlékének megőrzését és fenntartását.

Bízva további együttműködésünkben

Rendtársi tisztelettel üdvözlettel:

v. Bercsényi Miklós

nyá. főkapitány

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A 2012. április 20-án kelt "Jegyzőkönyv nyilatkozatra" mint -  Kormányzó Urunk egykori katonája -  az alábbi tiszteletteljes megjegyzéseim lennének!
1.) Kormányzó Urunk parancsait az 1992-ben a 4227 sorszám alatt bejegyzett Rend tartotta csak be.
2.) 2000-ben és 2003-ban már történtek megegyezések , és hivatalos jegyzőkönyvvel szentesített egyesülések melyeket  a mai néven TVR és a Főherceg által képviselt Rend nem tartott meg.
3.) Ma már nincs kivel egyesülni mivel a magyar törvények alapján mi vagyunk 1992 óta a hivatalosan elismert REND!
A Rend minden alkalommal kész volt az egységre. Azonban a tapasztalatok alapján ma is csak szerződés szegésre lehet számítani.
v. Koós Ottó
m.kir szds. reh. alez.,
ny. főszéktartó

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Nemzetes Urak és a Vitézi Rend után Érdeklődők!

 

A közzé tett levélre szeretnék véleményt nyilvánítani. A levélben kért lemondás már kétszer megtörtént. Az első esetben a Honvédelmi Minisztériumban, amikor aláírták az egyesülést, de mihelyt kimentek a kapun a Habsburg féle csoport azonnal felrúgta. A legutolsó esetben pedig a Hadtörténeti Múzeumban történt találkozón v. Molnár Gazsó János Főkapitány Úr felajánlotta lemondását, de a többi meghívottak részéről ez nem történt meg. A levél aláírói közül ezeken a találkozón senki nem vett részt, tehát erről nem is lehetett tudomásuk.  A levélben kért dolgok már idejét múlta, mivel a Habsburg csoport a tanácskozáson egyértelműen kijelentette, hogy egyetlen csoportot sem ismer el. A Hunyadi féle csoportot pedig másodfokú bíróságon eltiltották a Vitézi Rend szó használatától és új név választására kötelezték, ellenkező esetben feloszlatják. Ezért jelen helyzetben nincs miről lemondania.

Még egy kérdésem lenne a Habsburgék ebből a levélből MIÉRT NEM KAPTAK? Talán ez  mögött valami rejlik? 

 

v. Varga László

főszéktartó

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt nemzetes hölgyek , urak, magyar érzelmű barátok!

A levélre  szeretnék én is nagyon röviden reagálni. Erre mondják "ez a hajó már elment!"  Habsburgok, senkivel sem tárgyaltak, nem is  fognak,  magukat örökös főkapitánynak tartják. A Történelmi Vitézi Rend másodfokon elvesztette a pert a főügyészséggel szemben a -  "Vitézi Rend" szóösszetételt nem használhatják. Kíváncsi leszek milyen új szóösszetétellel állnak majd elő,  HM-nek  soha semmilyen beleszólása nem volt. Hivatalosan bejegyzett jogfolytonossággal rendelkező szervezett 1992-óta mi vagyunk. vitéz Molnár Gazsó János  elnök - főkapitányunk egy évvel ezelőtt,az egyesülési tárgyalásokon  egyedül ő ajánlotta fel lemondását,  a közös ügy érdekében,  érdekes akkor senki sem akart rajta kívül hátra lépni. Összességében ennek a levélnek már jó ideje nincs aktualitása.


v.Mikecz András,

irodavető törzskapitány

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Küldöm az észrevételemet  a 2012. április 20. án, egy jeles politikus születésének 123. évfordulóján íródott magánszemélyek által aláírt nyilatkozatáról!

A magánszemélyek, Marosnémethi és nádaskai gróf Edelsheim-Gyulai Ilona Mária Andrea Gabriella és fia ifj Horthy Isván (Sharif, aki mérnöki tanulmányai során Oxfordban csatlakozott a Szubud mozgalomhoz, 1965-ben felvette az iszlám vallást., egy darabig Indonéziában élt, napjainkban második, indonéz feleségével együtt az Egyesült Királyságban él), nyilatkoztak az 1992-ben újraindított Vitézi Rend ügyeit illetően!

Nem Hiszem, hogy a Kormányzó úr lelkesedne attól, hogy menye és unokája beleártja magát olyan dolgokba amihez nagyon kevés közük van, mint ahogy én sem örülök ennek!

2011-ben lehetőségük lett volna, a HM- szervezésében a Vitézi Rend(ek) egyesítésére tett tárgyalásokon!

Akkor ezt nem tették meg, most meg már értelmetlen ilyen lefutott dolgokkal foglalkozniuk.

A Vitézi Rend egységes. Arról nem tehetünk, hogy a társasági törvény lehetővé tette több néven futó azonos célokért küzdő egyesülések bejegyzését!

Jelenleg, tudtommal egy Vitézi Rend van és ez törvényesen működik!

Üdvözlettel:                   

v.Tajthy Árpád

BAZ-megye törzskapitány

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Főkapitány úr nagyon diplomatikusan fogalmazott akkor, amikor az egyesülést megelőző tárgyalásokról írt. Amit én ezekről a tárgyalásokról tudok (Habsburg Mihállyal), azok eredménytelenségbe torkolltak. A tárgyalásokon felvetődött, hogy a Vitézi Rend I.C.O.C. nagymestere, Habsburg József Árpád lehetne az egyesült Vitézi Rend főkapitánya, de ettől a Főkapitány úr azért zárkózott el, mert Alapítónk akarata nem csak arra irányult, hogy a Vitézi Rend térjen vissza a felszabadult Magyarországra, de arra is, hogy annak Főkapitánya Magyarországon élő magyar állampolgár legyen. 

 

Ezt magam is így tartom helyesnek. Úgy látom, a mostani probléma sem vetődött volna fel, ha Habsburg József Árpád nyerte volna el az egyesült Vitézi Rend a főkapitányi tisztét. Most is erről van szó.

 

A Vitézi Rend megalakítását megelőző időkben felmerült az államfő személye is. Akkor az Antant által frissen elismert Jugoszláv Bizottság, és Cseh Külföldi Bizottság, amelyek az elismerés folytán haderővel is rendelkezhettek és rendelkeztek is, hadüzenettel fenyegették meg Magyarországot, amennyiben a lehetséges államfőként felmerült József főherceg, a homo regius nyerte volna el a legfőbb közjogi méltóságot.

 

2008. június 8-án a Horthy Miklós Vitézi Rend Alapítvány Kuratóriuma nevében levelet írtam vitéz Habsburg József Árpádnak, melyben megkérdeztük tőle, hogy hajlandó-e az esküjében vállaltaknak eleget tenni, és az általa is elfogadott Rendi Kódex szerint cselekedni. A levélre nem kaptunk választ. Ezért a kuratórium 2009. március 30-án Egerben kinyilvánította az esküszegést és a méltatlanságot.

 

Összefoglalva: álláspontom szerint a nyílt levélben leszögezettek nem csak, hogy megfelelnek Alapító Főkapitányunk akaratának és szellemiségének, de annak ellenkezője, Ilona asszonynak, a Kormányzó - helyettes özvegyének felhívása szerinti cselekvés nem csak hiba, de bűn is lenne mind Horthy Miklós Alapító Főkapitánnyal, mind a Vitézi Renddel, mind pedig a Rend tagjaival szemben.

Dr vitéz Erdős Tamás törzskapitány, jogtanácsos

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Levélből másolatot kap:

Horthy Istvánné a Kormányzó - helyettes özvegye

Horthy István a Kormányzó – helyettes fia

Hadtörténeti  Múzeum és Levéltár Budapest

H.M. Katonai Hagyományőrző és Hadisír – gondozó Osztály ( Dr. Töll László oszt.vez.)

Történelmi Vitézi Rend (Hunyadi László)

Pánczélné Horthy Éva a Horthy Mikós Társaság tagja

Kocsis Sándor a Horthy Miklós Társaság alelnöke

Vitézi Rend irattára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás- megállapodás

Iktatószám:  VSZ-2012/01

 

Vitéz Molnár-Gazsó János elnök-főkapitány Úr!

 

Nemzetes Hölgyek és Nemzetes Urak!

 

Mi, az újjáalakított Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzóság Vitézi Széke, ezúton kijelentjük, hogy a 2011-ben a Vitézi Rend Egyesület és a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága között létrejött Megállapodás egyesülésről” c. anyagban foglaltakat a mai nappal semmisnek tekintjük. 

Indokaink:

1.                  A csatlakozási feltételeket, az ígéreteket, a teljesítendő feladatokat és vállalásokat Önök nem teljesítették, nem valósultak meg, és ennek, az Önök eddigi tevékenysége alapján, még az esélyét sem látjuk.

2.                  A Horthy család által írt nyilatkozatban foglaltakat Önök egy Nyílt levélben megválaszolták. Az ebben foglaltak, véleményünk szerint, a stílus és a hozzáállás nem képviseli a vitézek érdekeit, Önök az egyesülés iránti vágyunkat nyilvánosan megtagadták.

3.                  Mi, a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzóság tagjai a teljes egyesülés, az egységes Vitézi Rend megalakítás érdekében ültünk le a tárgyaló asztalhoz. Ebben Önök nem voltak partnerek, mi pedig azokkal szeretnénk ebben tovább dolgozni, akiknek szintén ez a céljuk.

Döntésünk okaként a „Megállapodás” néhány pontjára szeretnénk felhívni szíves figyelmét:

·         Mi, a vállalásunknak minden pontját teljesítettük, teljes bizalommal és jó szándékkal álltunk hozzá a tagozatok egyesüléséhez. Régi vágyunk teljesülését óhajtottuk, ennek megfelelően vártuk a közös munka megkezdését.

·         3.5 pont. A beolvadó szervezet szervezeti vagyoni elemei - nyilvántartott formában - a "Vitézi Rend" tulajdonába és kezelésébe kerülnek.

o        Átadás-Átvételi jegyzőkönyv készült.

o        Átadásra került a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága teljes személyi adattára az avatási évek szerint, mind írásos, mind elektronikus úton. Aktualizált formában ABC rendben átadtuk a Személyi törzslapokat is.

o        A Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága a megállapodásban foglaltaknak megfelelően átadta minden pénzét, melynek egy részét a Kárpát-medence Tartomány Alapítvány számláján kezeltünk, ezt átutaltuk a Vitézi Rend Egyesület folyószámlájára, a másik részét az vitézi jelvények vásárlására fordítottuk a szóbeli megállapodásnak megfelelően.

·         4.3. pont.    A befogadó szervezet kijelenti, hogy a szervezetén belül új törzskapitányságot hoz létre a "a Vitézi Rend Kárpát-medencei törzskapitánysága néven, ..”.

§                     A mai napig sem alakult meg a törzskapitányság, egyetlen törzskapitánnyal sem ült le a Rend felső vezetősége az egyesülés dolgairól beszélgetni.

o        A tagságunk nem kapott senkitől sem értesítést, hogy kihez tartozik, ki a vezetője.

o        Tisztjeinket nem kereste meg senki, még a mai napig sem tudják sokan, hogy "címzetes" tisztek lettek.

·         4.7. pont. A Felek kijelentik, hogy a "Vitézi Rend" jelen Megállapodás révén bővülő tagságának a legfőbb döntéshozó képviseleti szervébe (Közgyűlés) történő küldötti képviseletét az érintett területi szervezetek által lefolytatandó új küldöttválasztással biztosítja.

o        A csatolt ratifikációt tartalmazó Jegyzőkönyv tartalmazza az általunk delegált tagok nevét, melyet a Vitézi Rend Egyesület elnök-főkapitányának hivatalos formában elküldtünk.

o        Küldötteink a mai napig sem kaptak semmilyen értesítést!

·         4.9. pont.  A Felek kijelentik, hogy internetes honlapjaikat az egyesülést követő 60 napon belül felülvizsgálják és egységesítik, illetve a jelen Megállapodásnak megfelelően strukturálják át.

o        Nem kerestek meg bennünket még konzultáció erejéig sem. Az értékes több évnyi adatot tartalmazó honlapot megszüntettük elnök-főkapitány úr kérésére.

A Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága legfelső szerve, a Vitézi Szék, 2011.08.22-én ratifikálta a MEGÁLLAPODÁS EGYESÜLÉSRŐL c. anyagban foglaltakat. A szóbeli megállapodásnak megfelelően a ratifikáláskor jogot kaptunk arra, hogy néhány pontba változtatásokat eszközöljünk.

·         A törzskapitányok nagy többsége nem javasolta v. Vad László kinevezését főkapitány-helyettesnek. Elnök-főkapitány úrtól ígéretet kaptunk arra, hogy ezt a döntésünket tiszteletben tartják.

·         Megállapodásaink szerint 3-4 főt delegálhattunk a Vitézi Rend küldöttgyűlésébe, a neveket megadtuk.

Döntésünket tovább erősítette a Horthy család levelének elutasítása, a mellékelt nyilatkozatok stílusa, mely összeegyeztethetetlen a vitézi értékrendünkkel, múltunkkal és jövőképünkkel.

 

Vitézeink kéréseit, panaszait meghallgattuk és közös akarattal úgy döntöttünk, hogy tekintettel arra, hogy a Megállapodásban foglaltakat, a Vitézi Rend Egyesület nem teljesítette kimondjuk a Megállapodás érvénytelenségét és visszaállítjuk az eredeti (2011. augusztus 22-ei) állapotot.

Az új/régi Vitézi Szék döntése értelmében nem választunk Rendi Kormányzót, mert az akadálya lenne egy igazi egyesüléséi tárgyalásnak, nyitottak szeretnénk maradni ebben a témakörben is, a tagozat működését, irányítását a főszéktartó és ügyvezető törzskapitány végzi a központi törzskapitányokon keresztül. A tagozat rendi hierarchiájának visszaállítása és újraszervezése az eddig jól működő vitézi hadnagyokra és székkapitányokra épül.

Teljes megértést és toleranciát mutatunk azon rendtársak iránt, akik nem kívánnak ismét velünk együtt dolgozni.

Nem kívánunk részt venni a lejárató hadműveletekben, a sárdobálásban, de minden eszközt igénybe veszünk a felénk irányuló méltánytalan magatartás kivédése érdekében.

A www.vitezek.hu honlapot újraépítjük a jelenlegi állapot igényei szerint.

Az egyesülési tárgyalások iránt nagyfokú nyíltságot mutatunk, abban aktívan részt kívánunk venni, hiszen bőséges tapasztalatokkal rendelkezünk, az elmúlt egy évben történtek miatt.

Megállapítottuk, hogy a Vitézi Rend Egyesület által képviselt „egyesületi forma” nem alkalmas egy hagyományosan vitézi szellemben kiépített és működtetett tagozatnak, ez nem járható út egy egységes Vitézi Rend számára, melynek tagjai szeretnénk lenni.

A Vitézi Szék döntése értelmében a hozzánk mind szervezetileg, mind eszmeileg legközelebb álló Történelmi Vitézi Renddel felvesszük a kapcsolatot.

Keresni fogjuk a kapcsolatot az ICOC által elismert Vitézi Rend tagjaival, akiket még nem ijesztett el a tavalyi év sikertelen egyesülési kísérlete sem.

 

Végezetül:

  • Kérjük vissza a tagozatunk által Átadás-Átvételi jegyzőkönyv alapján átadott vagyoni elemeit.
  • Kérjük vissza a teljes személyi adattárat az összes elemével együtt.
  • Kérjük vissza a Kárpát-medence Tartomány Alapítvány számlájáról átutalt 700 000 Ft-ot az avatásra felhasznált jogos igény igazolása után.
  • A fentiekben felsoroltak átadás-átvételére 2012. június 21-ét tűzzük ki.

 

 

Budapest, 2012. május 20.

 

 

 

A Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága Vitézi Széke megbízásából:

 

 

         v. Illyés Zsolt                                                                                  v. Gosztola Ferenc

főszéktartó törzskapitány                                                                        ügyvezető törzskapitány

 

 

 

Kapják:

 

v. Molnár-Gazsó János elnök-főkapitány

v. Varga László főszéktartó

v. Mikecz András irodavezető törzskapitány

dr. v. Tóth Csaba rendi ügyész

 

a Horthy Család

 

H.M. Katonai Hagyományőrző és Hadisír – gondozó Osztály ( Dr. Töll László oszt. vez.)

Történelmi Vitézi Rend

Kocsis Sándor a Horthy Miklós Társaság alelnöke

Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzóság irattára

 

Nyílt levél

N Y Í L T   L E V É L

 

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Nemzetes Hölgyek és Urak!

 

Az 2011. év a Vitézi Rendek számára egy emlékezetes év volt, hiszen a H.M. Katonai Hagyományőrző és Hadisír-gondozó Osztálya, Dr. Töll László osztályvezető úr felügyelete, illetve támogató jelenléte alatt, elkezdte a Vitézi Rendek tagozatainak egységes, egyetlen Vitézi Renddé való összeolvadását.

A meghívott tagozatok az ICOC által elismert Vitézi Rend, a Vitézi Rend Egyesület, a Történelmi Vitézi Rend és Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága volt. A tárgyalókhoz csatlakozott Horthy Miklós Vitézi Rend Alapítvány is.

Sajnálatos módon ezek a tárgyalások nem hozták meg a vitézek által várt eredményt, a „csatlakozó” két kisebb tagozatot a „befogadó” nagyobb tagozat nem tekintette egyenrangú partnernek, az egyesülésből pedig több tagozat megegyezés híján kimaradt, így az egyesülési tárgyalások látványosan megbuktak.

A 2012. év egyik kiemelkedő eseménye az lett, hogy a Horthy család felismerte azt a lehetetlen állapotot, hogy több vitézi tagozat létezik, levélben elküldött Nyilatkozatban pedig megtették javaslatukat a jelen, tarthatatlan állapot megoldására: „az egység létrehozását abban látnánk, hogy a jelenlegi főkapitányok tisztségükről a Kormányzó akaratának tiszteletben, és a közös érdekeket szem előtt tartva lemondanak, és egy demokratikus, korrekt módon ellenőrzött választáson a tagság új főkapitányt választ”.

 

A Nyilatkozatot többen nyilvánosságra hozták, így széles körben terjesztésre került.

 

A Vitézi Rend Egyesület jelenlegi vezetősége erről a levélről az állományt sajnálatos módon nem tájékoztatta.

 

Jelenleg csak a www.vitezek.hu honlapon olvasható ez a nyilatkozat.

 

A levél nyilvánosságra kerülése után, az aktív állomány több tagjától érkeztek a helyzet megoldását szorgalmazó javaslatok szóban illetve e-mailben, az alábbiakban ezeket összefoglaljuk:

 

·        Az valódi egyesüléssel kapcsolatos egyetértés és támogatás minden levélben benne volt.

·        Beérkezett javaslatok:

o       A tagozatok külön-külön állítsanak fel 3-5 fős tárgyaló delegációt.

o       A delegációban a jelenlegi, a most lemondott főkapitány ne vegyen részt.

o       Tárgyalás helyszíne semleges területen, pl.: a HM-ben legyen.

o       Tárgyalásokon olyan törzskapitányok, székkapitányok tárgyaljanak, akiknek van vezetői tapasztalatuk és tisztában vannak a régi működési formákkal is.

o       Az egyesületi forma nagyon sok torzulást vitt bele az eredeti rendi felépítésbe, torzulások vannak a rendi hierarchiában.

o       A hadnagyságok kiépítése, feladatkörük pontosítása a működés alapja. Azt a torz szemléletet, hogy majd a vezetőség megmondja, hogy mikor mi legyen, meg kell szüntetni.

o       A székkapitányságoknak vissza kell adni az eredeti funkciójukat. A tagozatokban a székkapitányok, székkapitányságok működése teljesen eltérő, ezt egységesíteni kell.

o       Létre kell hozni Vitézi Törzsszékeket, a megfelelő struktúrával.

o       A kibővített szakmai egyeztetéseken vegyenek részt olyan székkapitányok is, akik egy-egy tárgykör alapos ismerői (szervezeti felépítés, belső működés, kapcsolatépítés, jog, pénzügy, kultúra, oktatás és vitézek képzése, stb.).

o       Meg kell állapodni abban, hogyan legyen az egységes külső megjelenés (köpeny, bocskai, atilla, katonai ruhautánzat, bocskai sapka, stb.).

 

Természetesen a felsorolt javaslatok csak 2-3 nap termései, de az egyesüléssel és a normális rendi működéssel kapcsolatos cél azonos bennük, kérjük, tekintsék ezeket a javaslatokat gondolatébresztőnek.

 

Rendtársaink bíznak abban, hogy Tagozatok, a Tagozatok vezetői is felismerik az egységes Vitézi Rend létrehozásának igényét, ezt a várják el tőlünk, és ezt követelik vitézek is.

 

Kérjük rendtársainkat, hogy a közeljövőben a gondolataikat ne a rangkórság vezérelje, hanem az új és egységes Vitézi Rend felépítésének vágya és a cselekedeteik is ezt tükrözzék!

 

Főkapitány urak, fogadják a Horthy család levelét megfelelő komolysággal, mondjanak le tisztségükről, hogy végre egy normális Vitézi Rendben egyesülhessünk.

 

 

Budapest, 2012. május 16.

 

 

vitéz Gosztola Ferenc törzskapitány

vitéz Illyés Zsolt törzskapitány

 

(a volt Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága részéről)

 

 

 

A Horthy család levele

 

Tájékoztató

 


Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

A Vitézi Rend három tagozatának (Vitézi Rend Egyesület, Horthy Miklós Vitézi Rend Alapítvány és Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága) összeolvadása az aláírt szerződések szerint megtörtént. Az ICOC által elismert Vitézi Renddel, valamint a Történelmi Vitézi Renddel megszakadtak a tárgyalások (mindenki mást hibáztat ezért). 

A megvalósítás és a működtetés kapcsán - a Vitézi Rend Egyesületben sajnálatos módon - komoly problémákról érkeztek jelzések a "volt" rendi vezetők felé. 

Jelenlegi állapotban nincs arra lehetőségem, sem a volt vezető társaimnak arra, hogy ezeket a problémákat a felső vezetőinkkel megbeszéljük, erre a mai napig sem adtak lehetőséget.

Fentiek miatt, és a rendtársaim kérésére nyilvánosságra hozok néhány szerződést, jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, postán "ismeretlen feladótól" érkezett fontos és lényeges leveleket, melyek eddig nem kaptak megfelelő nyilvánosságot.

Többen kérték, hogy az egyes vitézi tagozatok, egyesüléssel kapcsolatos egymás közötti levélváltása is nyilvánosságot kapjon, mert mindenki csak a saját levelét tette fel a honlapjára, de a válaszokat nem, így a viták követése nem egyszerű.

Néhány anyag ismertetése azért fontos, hogy világos legyen mindenki számára, a Vitézi Rend tagozatainak összeolvadása, bár mindannyiunk számára nagyon fontos, nem úgy valósult meg és nem azért, mert ez volt a rendtársak kérése, óhaja, hanem, ... de ezt válaszolják meg Önök a tények ismeretében. 

Sajnálattal meg kell állapítanom, mi nem ezt akartuk, nem ezt vártuk,. nem ehhez adtuk a nevünket.

 

A mai nappal - ideiglenesen - ujraindítom a www.vitezek.hu honlapot.

 

Budapest, 2012. május 6.

 

Honlap tulajdonosa:    v. Illyés Zsolt

 


 


49. oldal / 49


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Avatás 2015 Tardos

&

Flag Counter
 vissza | oldal tetejére | főoldal | impresszum | kapcsolat